Město Kulturní a vzdělávací středisko Městské muzeum Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
historie knihovny
služby knihovny
provozní doba
ceník služeb
online katalog
e-výpůjcky
dokumenty knihovny
pobočka Smolina
regionální funkce
fotogalerie
odkazy
kontakt
 
Městská knihovna
Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
 
Deutche
English
 
facebook
Staň se fanouškem knihovny Valašské Klobouky
http://webarchiv.cz
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
 
knihovní řád ochrana osobních údajů statistika podmínky přístupu na internet kodex etiky
Knihovní řád Městské knihovny ve Valašských Kloboukách
I. Základní ustanovení
 
Čl. 1 Právní zakotvení
1) V souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko ve Valašských Kloboukách č. j. 35/96/1992 ze dne 18. 3. 1992 a dodatku č. 28/599/2001 ze dne 3. 12. 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).
 
2) Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně (např. studentů).
 
3) Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
4) Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
c) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 
Čl. 2 Poslání a činnost knihovny
1) Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 KZ.
2) Městská knihovna ve Valašských Kloboukách je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.
 
Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby
1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména § 4 a § 14. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:
aa) půjčování v  budově knihovny – prezenční půjčování
ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
b) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
c) informační služby:
ca) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
cb) bibliografické-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,
cc) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů
cd) přístup do bází dat lokálních i na síti,
ce) přístup na internet,
cf) konzultační služba,
d) propagační služby:
da) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používáni
db) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, katalozích, o knihovním fondu apod.,
dc) www stránky knihovny,
dd) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.
 
2) Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 1 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2. písm. a) až c) KZ, resp. Odst. 3 a 4 tamtéž.
 
3) Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl. 4 Registrace uživatele
 
1) Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.
 
2) Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 
3) Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 
4) Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
 
5) Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
a) základní identifikační údaje uživatele:
aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základním identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. prezenční výpůjčky, informační služby,
ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Druh dokladů a způsob, jakým uživatel prokazuje svoji totožnost, stanoví KŘ, jeho přílohy, resp. dodatky,
ad) knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil,
b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.),
c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.
 
6) Knihovna dále o uživateli vede:
a) údaje služební – údaje o tzv. transakcích –uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
b) údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, čase a dalších náležitostech.
 
7) Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky.
 
Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1) Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 
2)Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 
3) Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.
 
Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 
1) Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
 
2) Uživatel je povinen:
a) před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,
b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 
3) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 
4) Uživatel může kopírovat na formátové diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.
 
5) Uživatel se nesmí:
a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani požívat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 
6) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 
7) Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 
8) Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 
9) Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
 
III.Výpůjční řád
 
Čl. 7 Způsoby půjčování
 
1) Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 
2) Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování
 
1) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
 
2) Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
 
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
 
3) Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.
 
Čl. 9 Postupy při půjčování
 
1) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 
2) Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 
3) Uživatel může písemně nebo ústně požádat o rezervaci požadovaného dokumentu.
 
Čl. 10 Výpůjční lhůty
 
1) Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc.
 
2) Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 
3) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu
 
1) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument
 
1) Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 
Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování
 
1) Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 
Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
 
1) Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
 
2) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 
3) Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení
 
4) Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 
5) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 15 Meziknihovní služby
 
1) Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
Čl. 16 Reprografické a jiné kopírovací služby
 
1) Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 
2) Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li to v rozporu s právními předpisy.
 
3) Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 
IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 17 Ztráty a náhrady
 
1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady za nevrácení dokumentu nebo za poškození dokumentu.
 
2) O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení dokumentu do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 
3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 
4) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 18 Zálohy, kauce a placení předem
 
1) Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
 
2) Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
 
Čl. 19 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
1) Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,
b) od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.
 
2) Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,
b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za všechny vymáhané položky na výpůjčním kontě uživatele,
c) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 
3) Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek
 
4) Nehlášená změna adresy:
a) za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.
 
5) Propadnutí kauce:
a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny
b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.
 
Čl. 20 Náhrada všeobecných škod
 
1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)
2) Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
c) požadovat finanční náhradu, která odpovídá  ceně dokumentu podle cen na trhu v době ztráty.
 
3) Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
4) Při náhradě podle bodů a – c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací škody za jeden dokument.
5) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
Čl. 21 Výjimky z Knihovního řádu
1) Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 
Čl. 22 Doplňky Knihovního řádu
1) Nedílnou součástí KŘ je Ceník placených služeb a poplatků a Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky.
 
Čl. 23 Účinnost Knihovního řádu
1) Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 16. září 2002.
2) Tímto se ruší Knihovní řád ze dne 2. ledna 2002.
3) Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
 
Čl. 24 Seznam příloh
 
1) Ceník placených služeb a poplatků
2) Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny Valašské Klobouky
 
Ve Valašských Kloboukách dne 6. září 2002
nahoru
 
počet přístupů od 1.7.2007 : Copyright © 2007, Městská knihovna Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X