Město Kulturní a vzdělávací středisko Městské muzeum Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
historie knihovny
služby knihovny
provozní doba
ceník služeb
online katalog
e-výpůjcky
dokumenty knihovny
pobočka Smolina
regionální funkce
fotogalerie
odkazy
kontakt
 
Městská knihovna
Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
 
Deutche
English
 
facebook
Staň se fanouškem knihovny Valašské Klobouky
http://webarchiv.cz
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
 
knihovní řád ochrana osobních údajů statistika podmínky přístupu na internet kodex etiky
Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny ve Valašských Kloboukách
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, zřizovatel knihovny zabezpečí, že osobní údaje čtenářů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání čtenářského vztahu. Po ukončení čtenářského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení čtenářského vztahu dochází, pokud čtenář nebyl registrován v knihovně v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 
Knihovna vede knihovnický systém, shromažďující osobní údaje občanů – čtenářů a uživatelů služeb knihovny. Tento knihovnický systém je veden automatizovaně nebo klasickým způsobem (přihlášky uživatele Internetu). Jeho účelem je řádné vedení knihovnické agendy podle knihovního řádu, tak aby bylo umožněno poskytování knihovních, informačních a internetových služeb občanům a současně zabezpečena ochrana knihovního fondu a dalšího majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů.
 
Osobní údaje jsou jakékoliv údaje, na jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu subjektu údajů.
 
S osobními údaji jsou zaměstnanci knihovny povinni nakládat takto:
1) Osobní údaje musí být využívány pouze v rozsahu a k účelu, pro který je knihovnický systém zřízen.
 
2) Všechny informace, s nimiž tento knihovnický systém nakládá, musí být pravdivé, přesné a ověřené. Před zpracováním osobních údajů si zaměstnanec knihovny vyžádá od čtenáře písemný souhlas, z něhož bude patrné, že souhlas je poskytován k účelu zpracování knihovnické agendy, v jakém rozsahu a kdo jej poskytuje (souhlas je předtištěn na přihlášce čtenáře).
 
3)  Všechny změny osobních údajů v knihovnickém systému musí být prováděny se souhlasem čtenáře. Provedené změny musí být vždy podepsány čtenářem (buď na původní přihlášce čtenáře nebo na nové přihlášce). Změny, týkající se základní identifikace čtenáře lze uskutečnit pouze po novém předložení osobních dokladů stanovených knihovním řádem.
 
4) Musí být zajištěna ochrana jednotlivých údajů i celého informačního systému:
- před nahodilým nebo neoprávněným zničením
- před nahodilým poškozením
- před zcizením, neoprávněným či nahodilým přístupem, zpracováním či jiným zneužitím osobních údajů.
 
5) Je nepřípustné:
- pracovat s osobními údaji čtenáře knihovny způsobem, který znamená jejich faktické zveřejnění dalším osobám (hlasité čtení údajů z přihlášky, hlasitá rekapitulace položek na kontě čtenáře a zvláště jakékoli sdělování osobních údajů čtenáře třetí osobě),
- aby se ve služebním prostoru výpůjčního protokolu (za pultem) pohybovaly nepovolané osoby.
 
6) Zaměstnanci jsou povinni:
- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku při plnění pracovních úkolů,
- nedovolit přístup k osobním údajům, s nimiž nakládá knihovnický systém, jiným subjektům, ani je využít pro sebe, - mlčenlivost zachovávat i po ukončení pracovního nebo obdobného poměru u zaměstnavatele,
- potvrdit vlastnoručním podpisem, že se seznámili se zákonem č. 101/2000 Sb. a zavazují se řídit touto směrnicí.
 
7) V případě, že budou porušeny uvedené povinnosti, vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, event. i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění k nápravě.
nahoru
 
počet přístupů od 1.7.2007 : Copyright © 2007, Městská knihovna Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X